Voya Funds performance table

help icon
fund namesort icon 1 mth 3 mth 12 mth ytd Inception Net assets Return Date
Voya Australia Index I 5% -4% 0% 5% 3% - 2014-10-31
Voya Balanced I 1% 2% 8% 5% 7% - 2014-10-31
Voya Capital Allocation I 1% 0% 5% 3% 6% - 2014-10-31
Voya Core Equity Research I 1% 3% 13% 8% 7% - 2014-10-31
Voya Core Equity Research R6 1% 3% 14% 8% 17% - 2014-10-31
Voya Corporate Leaders 100 I 1% 4% 16% 10% 10% - 2014-10-31
Voya Corporate Leaders 100 R6 0% 0% 0% 0% 3% - 2014-10-31
Voya Diversified Emerging Markets Debt I 1% 0% 5% 7% 1% - 2014-10-31
Voya Diversified International I 0% -3% 0% -2% 3% - 2014-10-31
Voya Emerging Markets Equity Dividend I 0% -5% 0% 3% 5% - 2014-10-31
Voya Emerging Markets Index I 1% -3% 0% 2% 5% - 2014-10-31
Voya Euro STOXX 50® Index I -3% -5% -3% -6% 4% - 2014-10-31
Voya Floating Rate I 0% 0% 2% 1% 4% - 2014-10-31
Voya FTSE 100 Index® I -2% -6% 0% -3% 9% - 2014-10-31
Voya Global Bond I 0% -1% 2% 2% 6% - 2014-10-31
Voya Global Bond Port I 0% -1% 1% 2% 4% - 2014-10-31
Voya Global Bond R6 0% -1% 2% 2% 2% - 2014-10-31
Voya Global Equity Dividend I 0% -1% 6% 3% 2% - 2014-10-31
Voya Global Natural Resources I -6% -13% -1% -1% 1% - 2014-10-31
Voya Global Opportunities I 0% -3% 5% 3% 6% - 2014-10-31
Voya Global Perspectives I 2% 1% 5% 4% 7% - 2014-10-31
Voya Global Perspectives Port I 2% 0% 5% 4% 6% - 2014-10-31
Voya Global Real Estate I 6% 1% 10% 13% 7% - 2014-10-31
Voya Global Real Estate R6 6% 1% 0% 0% 0% - 2014-10-31
Voya Global Resources I -6% -13% 0% -1% 11% - 2014-10-31
Voya Global Target Payment I 1% 0% 6% 4% 5% - 2014-10-31
Voya GNMA Income I 0% 1% 3% 4% 4% - 2014-10-31
Voya Growth and Income I 1% 3% 14% 9% 10% - 2014-10-31
Voya Growth Opportunities I 3% 6% 17% 11% 5% - 2014-10-31
Voya Hang Seng Index I 5% -1% 6% 6% 9% - 2014-10-31

All our data is licensed from Morningstar UK Ltd. Important legal information